Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen in binnen- en buitenland. Van deze voorwaarden kan, ongeacht andersluidende aankoopvoorwaarden van de koper, slechts afgeweken worden mits voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.
2. De indiening van de bestelbon verbindt de koper. Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd indien de door de koper ingediende bestelling niet wordt geannuleerd door de verkoper binnen de vijf dagen na ontvangst.
3. Levertermijnen worden enkel ter inlichting gegeven en binden geenszins de verkoper. Zij kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de verkoop, noch tot betaling van schadevergoeding in het voordeel van de koper.
Elke door de klant voorziene moeilijkheid bij de levering dient bij de bestelling te worden gepreciseerd.
Indien er niet gemelde moeilijkheden ondervonden worden bij de levering, behoudt de verkoper zich het recht extra kosten aan te rekenen en de klant verbindt er zich toe deze samen met de hoofdfactuur te regelen.
De verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor kosten ingevolge omstandigheden, zoals :
         afwezigheid van personeel om de bestelling in ontvangst te nemen
         gebrek aan ruimte in trapzalen en liften
         verplichting om een buitenlift te installeren
         deze lijst is niet beperkend
4. Klachten dienen bij de verkoper toe te komen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Wanneer gebreken van de koopwaar vastgesteld worden, kan dit enkel aanleiding geven tot vervanging, en nooit tot schadevergoeding.
5. Iedere levering is uiterlijk op de in de factuur weergegeven vervaldag betaalbaar. In geval van laattijdige betaling wordt zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand aangerekend. In geval van laattijdige betaling wordt tevens het factuurbedrag verhoogd met 15%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro.
6. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, brand en andere onvoorziene omstandigheden niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beeindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist.
7. In geval van annulatie van de bestelling door de koper zal een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het gefactureerde bedrag van de goederen verschuldigd zijn.
8. Eigendomsvoorbehoud : onverminderd het risico van de koper m.b.t. de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs.
9. In geval van geschil is rechtbank van Antwerpen, met uitsluiting van alle goederen, bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids